Senin, 03 Oktober 2011

contoh sesorah perpisahan siswa SMA


SESORAH PERPISAHAN SISWA KELAS XII SMA N 10 Yogyakarta
SESORAH PERPISAHAN SISWA KELAS XII
SMA N 10 Yogyakarta


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Bapak-bapak, Ibu-ibu ingkang kula  urmati, lan para putra-putri ingkang kula tresnani, langkung rumiyin kula nyuwun agunging panuwun, awit kula kumawantun, ngadeg ing ngarsa panjenengan sedaya.
Alhamdulillah ing enjing menika kawula sedaya saged makempal wonten  ing  SMA N 1purwokerto ingkang kita tresnani menika. Kawula sedaya wonten ing sma menika nggadahi tujuan ingkang pokok, yaiku ngundhuraken para siswa kelas XII ing wulan April tahun 2008 sampun ngrampungaken UNAS ingkang dados syarat utama kangge siswa SMA kangge ngelanjutaken ing jenjang luwih dhuwur.
Para rencang ingkang badhe pisah menika, sejatinipun tugas para rencang menika luwih abot maneh, saya inggil tingkat pendidikan saya inggil injih tugas ingkang kedah dipunrampungaken. Mula kta kedah semangat sinau mempeng supados menapa mawon ongkang para erncang cita-citaaken saged dipuncapai. Boten namung kita mawon ingkang bangga menawi sukses, nanging Bapak lan ibu guru kita injih remen lan bangga.
Para sedherek sedaya, wayah saged damel kita sedaya saged kempal ing acara menika. Nanging wayah menika ugi ingkang misahaken kita sedaya. Kita namung saged mbales nggangge doa mugi-mugi sukses lan slamet lan mugi-mugi amal tuwin kesaenanipun para Bpak lan Ibu guru katampi ing sisihipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung.
 Kula cekapi semanten rumiyin atur kula, bilih wonten kiranging atur mawantu-wantu kula nyuwun lumunturing samodra pangaksami.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Next Prev home

0 komentar:

Posting Komentar

tutorial blogpengobatan tradisional